Co to jest pełna księgowość?

Co to jest pełna księgowość?

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest zaliczana do jednego ze sposobów ewidencjonowania stanu majątku danej firmy oraz przychodów i jej kosztów. Jest ona zaliczana do najbardziej skomplikowanego i rozbudowanego systemu księgowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Co to jest pełna księgowość? Dla kogo jest ona obowiązkowa? Na te i inne pytania odpowiadamy w niniejszym artykule. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

Pełna księgowość – co to jest?

Pełna księgowość pozwala na niezwykle dokładne rozliczenia wszelkich działań, które są podejmowane przez firmę transakcji finansowych. Co to nam daje? Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie kondycji finansowej, w jakiej jest dana spółka, wyłącznie po spojrzeniu w księgi handlowe. Takie informacje są bardzo ważne dla udziałowców – umożliwiają one stworzenie zestawienia zysków oraz strat – w związku z tym łatwiej jest dokonywać szeroko pojętych decyzji odnośnie finansów. Umożliwia to również właściwe planowanie inwestycji oraz szacowanie zysków.

Pełna księgowość odnosi się w takim samym stopniu do ewidencjonowania tego, co jest majątkiem danej firmy oraz źródeł finansowania tego majątku. Pełna księgowość jest połączona z inwentaryzacją majątku przedsiębiorstwa, a także zobowiązań spółki odnośnie innych podmiotów. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie różnego rodzaju nadużyć, na przykład w sytuacji kiedy majątek przedsiębiorstwa jest niewłaściwie zarządzany. Ułatwia to również określenie zobowiązań podatkowych wobec urzędu skarbowego. Pełna księgowość dotyczy również, wbrew pozorom, pracowników. Umożliwia ona prowadzenie kart wynagrodzenia pracowników – dzięki takim dokumentom jest łatwiej rozliczyć koszta, które są uzależnione od zatrudnienia pracowników.

Rodzaje rozliczeń w pełnej księgowości

Pełna księgowość, jak już wspomniano, pozwala kontrolować to, w jaki sposób zarządza się majątkiem firmy. Pełna księgowość pozwala na prowadzenie kilku różnych rozliczeń. Mowa tutaj w szczególności o dzienniku, koncie księgi pomocniczej, koncie księgi głównej, zestawieniu obrotów oraz sald umieszczonych w księdze głównej, zestawieniu sald zgromadzonych na kontach pomocniczych oraz wykazie składników aktywów i pasywów.

Polecamy także:

Kiedy należy przejść na pełną księgowość?

Decyzję o rezygnacji z uproszczonej księgowości powinni podjąć ci przedsiębiorcy, którzy dokonali zmiany formy prowadzenia swojej działalności na spółkę kapitałową, spółkę prawa handlowego bądź spółkę osobową prawa handlowego  Dlaczego zachodzi taka konieczność? Jest to niezbędne, ponieważ przy tych rodzajach działalności należy prowadzić księgi rachunkowego. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że pełną księgowość muszą prowadzić przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych są większe niż 2 miliony euro w przeliczeniu na złotówki po średnim kursie, jaki został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października poprzedzającym rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Pełna księgowość – kiedy jest obowiązkowa?

biuro księgowe w Łodzi
biuro księgowe w Łodzi

Pełna księgowość jest obowiązkowa w wielu przypadkach. Przede wszystkim jej prowadzenie jest konieczne w przypadku prowadzenia spółki handlowej oraz kiedy dane jednostki działają dzięki otrzymanym dotacjom bądź subwencjom. Pełna księgowość jest również obowiązkowa w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz funduszy celowych. Należy o niej pamiętać również odnośnie osób zagranicznych, oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w rozumieniu przepisów odnośnie swobody działalności gospodarczej.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości pojawia się także wtedy, gdy dany podmiot funkcjonuje w oparciu o następujące przepisy: prawo bankowe, prawo o funduszach emerytalnych oraz obrocie papierami wartościowymi czy też gdy w swojej działalności opiera się na prawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ponadto, obowiązek ten pojawia się także, gdy przedsiębiorca stosuje przepisy dotyczące działalności reasekuracyjnej lub ubezpieczeniowej. 

Finansowe sprawozdania spółki a pełna księgowość

Pełna księgowość jest prowadzona przede wszystkim w celu wyliczenia podatku i dokładnym monitorowaniu sytuacji finansowej spółki. Warto także wiedzieć, że w oparciu o dane z ksiąg są sporządzane finansowe sprawozdania. Są one obowiązkowe dla wszystkich firm prowadzących pełne księgi. To, jak bardzo dokładne są sprawozdania, jest zależne od tego, jak duża jest dana spółka. Ustawa dzieli firmy na mikro, małe oraz pozostałe. Wzory sprawozdań różnią się w przypadku danego rodzaju jednostki. Zazwyczaj jednak, im firma jest większa, tym sprawozdanie powinno być dokładniejsze.

Sprawozdanie jest rodzajem raportu, który należy elektronicznie przesłać do KRS. Sprawozdania spółek kapitałowych są dostępne do wglądu w portalu eKRS. Do takiego portalu może wejść każda osoba – aby móc z niego skorzystać należy jedynie wpisać nr KRS spółki. Z tego portalu korzystają przede wszystkim osoby zainteresowane kupnem akcji danej spółki, pracownicy firm bądź konkurencja.